Guzheng Solo #1

Preacher: Shin-Yi Yang

The music of soloist Shin-Yi Yang playing the traditional Chinese instrument, the guzheng.