Preacher: Shin-Yi Yang

  • Guzheng Solo #2

    Preacher: Shin-Yi Yang The music of soloist Shin-Yi Yang playing the traditional Chinese instrument, the guzheng.

  • Guzheng Solo #1

    Preacher: Shin-Yi Yang The music of soloist Shin-Yi Yang playing the traditional Chinese instrument, the guzheng.